Naar homepage

De Voor de Jeugd Dag: 'We hebben elkaar nodig om tot oplossingen te komen'

Publicatiedatum

Vandaag is de Voor de Jeugd Dag. Tijdens deze dag wordt onder meer aandacht gevraagd voor een sterke basis van ouders en omgeving, zodat kinderen en jongeren thuis zo veilig en kansrijk mogelijk opgroeien en waar nodig passende hulp krijgen. Ook binnen het waardenetwerk Gezond opgroeien van de Nederlandse ggz werken wij aan deze doelstelling. Wij willen dat alle kinderen gezond, veilig en liefdevol kunnen opgroeien, hun talenten kunnen ontwikkelen en mee kunnen doen in onze samenleving.

Nellieke de Koning is bestuurslid bij Levvel en voorzitter van het waardenetwerk Gezond opgroeien. Zij benadrukt het belang van samenwerking en netwerken. “Je wilt voorkomen dat het kind van de één naar de ander wordt verwezen als het ingewikkeld wordt. Je wilt dat je de expertise naar het kind en het gezin brengt, in plaats van andersom. Dat is niet altijd makkelijk. Je moet elkaar goed kunnen vinden vanuit verschillende expertisegebieden, je hebt soms ook de expertise vanuit de volwassenpsychiatrie nodig of vanuit het onderwijs. Dat gaat niet vanzelf. Het helpt als je elkaar kent.”

Het is volgens haar inspirerend om vanuit het waardenetwerk Gezond Opgroeien op inhoudelijke thema’s die stappen te maken. “Zero suïcide, stoppen met kindermishandeling; het zijn thema’s waar we elkaar bij nodig hebben om tot oplossingen te komen”.

Betere jeugdhulp

Mariëlle Ploumen is als psychiater gespecialiseerd in de kinder- en jeugdpsychiatrie en als bestuurslid van de Nederlandse ggz ook nauw betrokken bij het waardenetwerk Gezond opgroeien. “Het is belangrijk dat we al heel vroeg beginnen met het volgen van de ontwikkeling van het kind. In de zorg zijn we nog te weinig bezig met preventie en hoe we dingen kunnen voorkomen,” zegt Mariëlle Ploumen, die met het waardenetwerk de samenwerking in de jeugdhulpverlening verder wil uitbouwen. Daardoor kan de ggz-sector bijdragen aan steeds betere jeugdhulp in samenwerking met de andere partijen die daarbij betrokken zijn, zoals wijkteams, scholen, jeugdbescherming en kinderrechters.

Werken aan grote doelen

De Voor de Jeugd Dag is een mooi moment om aandacht te vragen voor jeugdhulp. De inzet van het waardenetwerk Gezond opgroeien beperkt zich natuurlijk niet tot één dag, maar strekt zich uit over het hele jaar. “De komende tijd richten we ons op blijvende beschikbaarheid van goede jeugd-ggz voor kinderen en gezinnen, we bouwen verder aan onze intensieve samenwerking met de branches jeugdzorg, gehandicaptenzorg en orthopedagogische behandelcentra (zie www.bgzj.nl) gericht op het verbeteren van integrale zorg aan kinderen en jongeren met psychische aandoeningen en geweldloze jeugdhulp, de verbinding van jeugdhulp met passend onderwijs en een ‘lean’ ingericht stelsel met stevige regio’s, faire tarieven en geringe administratieve lasten,” zegt netwerkcoördinator Djieuwke Verseput. Zij geeft aan dat de Nederlandse ggz zich laat daarbij laat leiden door grote doelen zoals ‘nul kindermishandeling’, ‘nul uithuisplaatsingen’, ‘nul suïcides’ en ‘nul separaties’. “Met deze ambitieuze doelen sluiten we aan bij ‘de beweging van nul’, die ervoor staat om kennis beter te benutten, voortdurend te leren en kennis vanuit verschillende domeinen beschikbaar te maken”.

Bent u enthousiast en wilt u bijdragen aan de best mogelijke geestelijke gezondheidszorg door deel te nemen aan het waardenetwerk Gezond opgroeien of een van onze andere netwerken? Of wilt u meer informatie? Dan nodigen wij u graag uit om contact op te nemen met één van de waardenetwerkcoördinatoren. Hier vindt u meer informatie.