Naar homepage

Basis en gespecialiseerde ggz

De zwaarte van de zorg die nodig is bepaalt waar iemand zorg ontvangt.

Basis ggz: In de eerste lijn verleent onder meer de huisarts zorg, het maatschappelijk werk en de eerstelijnspsychologen basis ggz. Deze eerstelijnszorg is generalistisch, snel en gemakkelijk toegankelijk. De eerstelijnshulpverleners kunnen advies inwinnen bij gespecialiseerde ggz-instellingen.

Gespecialiseerde ggz: Is meer specialistische behandeling noodzakelijk, dan verwijst de huisarts of een medisch specialist de patiënt door naar de tweede lijn, de gespecialiseerde ggz. Ggz-instellingen bieden die zorg. In het geval van jeugdhulp is er naast de gemeentelijk georganiseerde toegang tot hulp, ook de directe verwijzingsmogelijkheid door de huisarts, medisch specialist en jeugdarts.

Hoogspecialistische zorg: Hoogspecialistische zorg is bestemd voor patiënten met complexe ernstige, en/of zeldzame psychische aandoeningen voor wie basis of specialistische diagnostiek en/of behandeling in de ggz onvoldoende resultaat heeft geboden of naar verwachting zal bieden. Vaak is er sprake van complexe comorbiditeit van psychische aandoeningen of een combinatie met een somatische aandoening.

Behandelaren in de specialistische ggz kunnen voor consultatie en advies terecht bij de experts van TOPGGz afdelingen. Ook kunnen zij hiernaar doorverwijzen als een behandeling vastloopt of zeer gespecialiseerde behandeling nodig is. De Stichting Topklinische GGz (TOPGGz) stelt op basis van een set strenge criteria vast of een afdeling hoogspecialistische zorg biedt.

5 wettelijke kaders

De financiering van ggz-zorg verloopt via 5 wetten:

Zorgverzekeringwet (Zvw): behandeling, zoals in de basis ggz en specialistische ggz

Wet langdurige zorg (Wlz): langdurige psychiatrische zorg in een instelling

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo): mensen ondersteunen bij participatie in de maatschappij, zoals bij beschermd wonen

Jeugdwet (Jw): zorg, hulp en ondersteuning voor kinderen tot 18 jaar, zoals in de jeugd ggz

Wet forensische zorg (Wfz): zorg en beveiliging als onderdeel van een straf of maatregel, zoals bijvoorbeeld in een tbs-kliniek