Naar homepage

BGZJ: Grote zorgen over plannen jeugdzorg in gemeente Groningen

Publicatiedatum

Het college van B&W van de gemeente Groningen wil forse stappen zetten om de jeugdhulp in de gemeente te hervormen. Binnen twee jaar moet de welzijnsorganisatie WIJ Groningen omgevormd zijn tot een nieuwe welzijns- én zorgorganisatie, genaamd SAMEN.

Deze organisatie moet naast het welzijnswerk ook zélf jeugdhulp gaan uitvoeren. Niet alleen lichte basis jeugdhulp en gezinsondersteuning, maar ook basis jeugd-ggz behandeling en specialistische jeugdhulp.

De zorgpartijen in de regio snappen de wens om de jeugdhulp te transformeren en daarmee te verbeteren. Wat zij, en de Branches Gespecialiseerde Zorg voor Jeugd (BGZJ), niet snappen is dat belangrijke betrokkenen, waaronder nota bene jeugdigen en ouders, aanbieders, en verwijzers (zoals huisartsen) niet of nauwelijks bij deze plannen betrokken zijn. Terwijl de plannen risico’s met zich meebrengen voor de toegankelijkheid, kwaliteit en beschikbaarheid van specialistische jeugdhulp in de hele regio. We vrezen dat de plannen een tijdige en rechtstreekse verwijzing, essentieel is voor een goed behandeleffect, in de weg zitten. Problematiek verergert daardoor vaak, hetgeen leidt tot langduriger en intensievere zorg. Kortom, we vrezen dat er kinderen en ouders de dupe gaan worden van deze plannen.

In de afgelopen jaren hebben Rijk, VNG en de branches van zorgaanbieders veelvuldig gesproken over een hervormingsagenda en een beter werkend jeugdstelsel. Het Rijk heeft een wet in voorbereiding waarmee regionale samenwerking bij de inkoop van specialistische zorg verplicht wordt. De branches zijn daar voorstander van. In Groningen zien we echter een tegengestelde beweging ontstaan. Onder de plannen van de Gemeente Groningen ligt geen visie voor de regio Groningen. Mede hierdoor gaan gemeenten delen van specialistische hulp apart van elkaar inkopen. Hier zien we het risico op versnippering in de jeugdzorg, terwijl landelijk juist de noodzaak wordt gezien van meer eenduidigheid en uniformiteit als randvoorwaarden voor de continuïteit en beschikbaarheid van zorg voor de meest kwetsbare kinderen en gezinnen. Zeven jaar na de decentralisatie moet de tijd van dergelijke ontwikkelingen in de jeugdhulp voorbij zijn.

Wij ondersteunen onze leden in de oproep aan het College van B&W om nu een pas op de plaats te maken met deze, voor kinderen en gezinnen risicovolle, ontwikkeling en het partnerschap met elkaar aan te gaan. Wij roepen de toezichthouders en stelselverantwoordelijken op om in gesprek te gaan met de gemeente, de regio Groningen en de zorgaanbieders om te bewaken dat er een gezamenlijk gedragen visie op de transformatie komt, gericht op betere zorg voor kinderen en gezinnen, nu en in de toekomst.

BGZJ heeft een brief gestuurd aan wethouder Diks om haar zorgen over de plannen te delen. Lees deze BGZJ-brief.

Branches gespecialiseerde zorg voor Jeugd is het samenwerkingsverband van Jeugdzorg Nederland, de Nederlandse ggz, Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) en Vereniging Orthopedagogische Behandelcentra (VOBC)