Naar homepage

De Nederlandse ggz bereikt cao-akkoord

Publicatiedatum

Na constructieve onderhandelingen hebben de vakbonden FNV, CNV en FBZ en de Nederlandse ggz een onderhandelingsakkoord bereikt. NU91 is eveneens positief.

De nieuwe cao

Werknemers gaan er in 3 jaar 6% tot 9% op vooruit, en er zijn aanvullende afspraken gemaakt over extra beloning bij overwerk en hoge werkdruk. Zo is er een jaarlijks balansbudget van 500 euro dat door medewerkers kan worden ingezet voor opleidingen, verlof of als extra salaris kan worden uitgekeerd. Ook wordt een generatiepact ingericht: zo kunnen medewerkers met een belastende functie met behoud van salaris minder gaan werken.

Juliëtte van Eerd, lid van het bestuur van de Nederlandse ggz die de onderhandelingen mede leidde: "Met dit akkoord willen we als branche waardering voor onze zorgprofessionals uitdrukken, en hopen we een belangrijke stap te zetten in het duurzaam inzetbaar houden van de mensen die iedere dag klaar staan voor onze cliënten. Zeker met de gevolgen van corona is het belangrijk dat de ggz een sector is waar mensen graag willen werken en blijven we pleiten voor extra ruimte in de zorgbegroting. We hebben met dit resultaat vertrouwen dat we de sector aantrekkelijker maken, en de mensen die al bij ons werken beter kunnen behouden."

De nieuwe cao zal na goedkeuring van de leden van de Nederlandse ggz gaan gelden voor circa 90.000 medewerkers in de ggz. De looptijd is van 1 december 2021 tot en met 31 december 2024. Het onderhandelingsakkoord zal door de Nederlandse ggz met een positief advies worden voorgelegd aan de leden. Als zij en de leden van de vakbonden akkoord gaan is de nieuwe cao een feit.

De belangrijkste afspraken op een rij

Salaris

In 2022, 2023 en 2024 worden de salarissen jaarlijks met 2% verhoogd, maar tenminste met 60 euro bruto per maand (op voltijdbasis).

Reparatie middengroepen per 1-1-2022

De salarissen van middengroepen worden gerepareerd. Zo kunnen medewerkers beter doorgroeien en worden medewerkers die al langer in de sector werkzaam zijn beloond. Ook stromen medewerkers op een hoger salarisniveau in.

Afspraken generatiepact

Medewerkers met een belastende functie hebben onder voorwaarden recht om vanaf maximaal vier jaar voor hun AOW-gerechtigde leeftijd deel te nemen aan de 80/90/100-regeling. Onder belastende functies wordt in ieder geval verstaan: direct cliëntgebonden functies in de begeleiding, verzorging, verpleging of behandeling en functies in de beveiliging en schoonmaak. Bij deelname aan deze regeling wordt de formele arbeidsduur teruggebracht naar 80%. De werknemer ontvangt 90% van het oorspronkelijke loon. De pensioenopbouw is gebaseerd op de oorspronkelijke arbeidsduur (100%), tenzij de werknemer kiest voor pensioenopbouw op basis van zijn formele arbeidsduur.

Extra beloning voor werk- en roosterdruk

De aanvullende vergoeding voor de bereikbaarheidsdiensten wordt verdubbeld: Ook worden hersteluren verhoogd en er zijn betere voorwaarden voor slaapdiensten vastgesteld.

Opleiden en ontwikkelen

Opgeleid worden in de ggz wordt aantrekkelijker: coassistenten krijgen tijdens hun opleiding onder voorwaarden een bruto onkostenvergoeding van 100 euro per maand. Deze regeling gaat in voor coschappen die starten vanaf september 2022. Verder wordt onderzocht welk kwaliteitsregister een positieve invloed op de beroepsuitoefening heeft.

Reiskosten

De eigen bijdrage voor woon-werkverkeer wordt per 1 januari 2023 gehalveerd.

Thuiswerkvergoeding

Kosten voor thuiswerken worden vergoed: per 1 januari 2022 wordt een thuiswerkvergoeding ingevoerd van 2 euro per thuisgewerkte werkdag volgens het geldend fiscaal regime. De reiskostenvergoeding geldt niet op thuiswerkdagen.

Veilig werken

Een veilige werkomgeving is essentieel voor verantwoorde functie-uitoefening. Daarom ontwikkelen we:

  • een branche-brede preventieve aanpak veiligheid, agressie en ongewenst gedrag
  • een convenant waarin de samenwerking tussen de ggz en de politie wordt vastgelegd
  • een helder aangiftebeleid, waarbij de werkgever namens medewerkers aangifte kan doen

Zeggenschap

Zonder de inzet en deskundigheid van medewerkers is de ggz nergens. Daarom onderzoeken we hoe de verpleegkundige en psychologische beroepen in de ggz meer invloed en zeggenschap kunnen krijgen op het beleid van de organisatie. Een evaluatie van de effecten van de afspraak uit de vorige cao om medische staven in te stellen maakt hier onderdeel van uit. Werkgevers zijn gehouden aan de Governancecode Zorg, waarvan zeggenschap vanaf 1 januari 2022 ook expliciet onderdeel uitmaakt.

Verminderen werkdruk

Werkdruk is binnen de zorg een groot probleem. Vakorganisaties en de Nederlandse ggz zullen de komende cao-periode samen onderzoeken hoe de werkdruk onder psychiaters, verslavingsartsen en andere zorgprofessionals in dienstverband kan worden verminderd. Uiterlijk 1 januari 2023 zal het onderzoek worden afgerond met concrete adviezen voor implementatie.